GDPR - BT optika

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

Správce osobních údajů

Helena Helmová, se sídlem Luční 1184, Sezimovo Ústí, PSČ 391 02, IČ 01181319, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

S obsahem GDPR se můžete seznámit na následující adrese:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1503598706724&from=CS

 

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů náš můžete kontaktovat osobně na některé z našich provozoven, nebo na adrese Luční 1184, Sezimovo Ústí, PSČ 391 02. Můžete nás kontaktovat též telefonicky na čísle 777 766 614 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@bt-optika.cz.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty správci, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil se souhlasem a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů (poptávky po zboží a službách, registrace k odběru newsletteru, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, apd.)

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

• další údaje nezbytné pro plnění smluvních a jiných vztahů

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu od subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

 

Kategorie subjektů údajů

• Odběratelé zboží a služeb správce

• zaměstnanci správce

• jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

• uchazeč o zaměstnání

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je primárně Helena Helmová. Vaše osobní údaje neprodáváme, nesměňuje ani jinak nepředáváme třetím stranám. S ohledem na povahu zboží a služeb, které budou dle smlouvy z naší strany poskytovány, osobní údaje budou námi v nezbytném rozsahu též poskytovány:

• zdravotním pojišťovnám (v případě zpracování receptů)

• státním aj. orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování osobních údajů

• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

• jednání o smluvním vztahu

• plnění smlouvy

• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

• výběrová řízení na volná pracovní místa

• plnění zákonných povinností ze strany správce

• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce osobně. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle GDPR. Za tímto účelem přijal správce technicko – organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Pokud se týká osobních údajů, ohledně kterých byl udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), ty budou zpracovávány po dobu, na jakou byl souhlas udělen.

 

Poučení

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce zpracovávat a uchovávat tyto údaje:

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů

Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech, které souvisí se zpracováním Vašich osobních údajů:

• Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, je možné tento souhlas kdykoli odvolat. Lze tak učinit prostřednictvím písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu (viz. bod 1) správce osobních údajů, nebo elektronicky na adresu info@bt-optika.cz. V případě odvolání Vašeho souhlasu je naše společnost nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen na jiném důvodu dle GDPR než je Váš souhlas.

• máte právo požadovat o přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl 15 GDPR,

• máte právo na opravu osobních údajů dle čl 16 GDPR,

• máte právo na výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

• máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR,

• máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR,

• máte právo podat proti nám jako správci stížnost dozorovému orgánu dle čl 77 GDPR.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.bt-optika.cz

 

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.


« zpět | nahoru | tisk
fb icon
Novinky

UZAVŘENÍ PROVOZOVNY TÁBOR 11.1.2024 - NEMOC
08. 01. 2024

Vážení zákazníci, omlouváme se, je nám to velice líto, ale z důvodu nemoci bude ve čtvrtek 11.1.2024 naše provozovna v Táboře uzavřená. Vaše případné požadavky v tento den rádi vyřídíme na telefonním čísle  +420 381 276 101. Děkujeme Vám za přízeň a pochopení. Váš team BT Optiky.

UZAVŘENÍ PROVOZOVNY MILEVSKO 9.1.2024 - NEMOC
06. 01. 2024

Vážení zákazníci, omlouváme se, je nám to velice líto, ale z důvodu nemoci bude v úterý 9.1.2024 naše provozovna v Milevsku uzavřená. Ve čtvrtek 11.1.2024 bude normální otevírací doba. Vaše případné požadavky vyřídíme rádi na telefonním čísle +420 777 766 614. Děkujeme Vám za přízeň a pochopení. Váš team BT Optika.

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA!
20. 06. 2022

Nečekejte týdny či měsíce na objednání k očnímu lékaři kvůli změření dioptrií.

V naší optice v Táboře Vám zkušený optometrista zrak změří a vybere s Vámi vhodná dioptrická skla do Vašich nových brýlí. To vše při zakoupení brýlí u nás ZDARMA!

TOPlist